Mateřská škola Klíček

Ve školce  děti objevují svět kolem sebe všemi smysly. Pomůcky Marie Montessori jsou vypracované do posledního detailu. Vše souvisí se vším.  Neváhejte nás navštívit, pokud vás zajímame.

NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:   
www.facebook.com/msazsklicek

Ve vzdělávání dětí v MŠ upřednostňujeme zejména:

  • prožitkové, interaktivní učení a podporu vlastní tvořivosti – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga
  • práce s montessori pomůckami podporuje seberealizaci dětí, rozvíjí samostatné myšlení, řešení problémových situací, děti se učí naslouchat a respektovat názorům ostatních, vyjadřovat vlastní názory a nést důsledky svého rozhodnutí
  • rozvoj pohybových a řečových schopností a dovedností – podpora správného držení těla, návyk na každodenní pohybové aktivity, rozvoj hrubé a jemné motoriky, posilování sebeobslužných návyků a dovedností, které vedou k samostatnosti dětí, jazyková a rytmizační cvičení, hry zaměřené na artikulaci, správnou výslovnost a artikulaci
  • vytváření kladných vzájemných vztahů – slušnost, vlídnost, kamarádská nálada, vzájemná pomoc a ohleduplnost
  • využívání námětů z ročních období a okolního prostředí a přírody, které umožňují vnímat svět všemi smysly
  • ochranu životního prostředí – třídění odpadu, ochrana přírody, práce na zahradě