VELKÝ PROSTOR PRO SMYSLOVÉHO PRŮZKUMNÍKA

Ve třídě můžete vidět až 27 dětí a vždy jsou s dětmi dvě průvodkyně. Celé patro je dětem k dispozici a mohou se volně pohybovat mezi promyšlenými koutky s montessori pomůckami. Třída je vlastně velký otevřený prostor plný zajímavých aktivit a příležitostí k učení.

SAMOSTATNOST vs ODPOVĚDNOST

Péčí o sebe, o zvířata, rostliny i celou třídu jsou děti přirozeně vedeny k zodpovědnosti. Velký důraz klademe na zdvořilostní lekce, úctu k druhým lidem, smysl pro řád a pořádek. 

RESPEKT K JEDINEČNOSTI KAŽDÉHO DÍTĚTE A PODPORA VNITŘNÍ MOTIVACE K UČENÍ

Pomůcky jsou navrženy tak, aby v dětech vzbudily chuť zkoumat, objevovat a vědět.  Každé dítě má svou cestu, své možnosti a zájmy, které ctíme. Některý den dítě pozoruje, jiný den píše, počítá nebo se stará o květiny. Našim úkolem je dítě znát a vědět, kdy a co mu ukázat. Děti pozorujeme a zakládáme si na respektující komunikaci.

DENNÍ REŽIM

7:00 – 8:00 – Děti přicházejí do školky a  loučí se s rodiči již před šatnou. V šatně se samostatně svlékají a ukládají oblečení. V 8:00 se šatna zamyká.

7:00 – 10:15 –  pracovní cyklus, kdy děti libovolně opakují již známé aktivity nebo jsou jim cíleně prezentovány nové pomůcky, součástí bloku je průběžná svačina, kdy se děti obsluhují samostatně

12:00 – 12.45 – oběd, hygiena a příprava na odpočinek ( do 12.15 vyzvedávání dětí)

12:45 – 14.30– spánek, čtení pohádky, odpočinek, odpolední blok

14.30 – 15:00 – svačina, vyzvedávání dětí

15:00 – 16.30 – pobyt venku na zahradě, vyzvedávání dětí do 16:25

OBLASTI MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ 

Hlavní  průvodkyně v této třídě je MgA. Hana Pernická, Bc. Veronika Vojtková, která je zároveň vedoucí učitelkou.  Další průvodkyně v roli montessori asistenta jsou Ing. Pavlína Jarková a Jana Hlaváčová. 

V prostředí pro děti od tří let najdeme připravenou třídu rozdělenou do 5 oblastí: 

Praktický život, který je stěžejní i pro další oblasti. Děti zde rozvíjí své dovednosti v péči o sebe i o prostředí, zlepšují hrubou a jemnou motoriku, propojují obě hemisféry. Přitom nepřímo rozvíjejí dovednosti jako je psaní, základy matematiky apod. Děti tak můžete v naší školce vidět žehlit prádlo, zametat, umývat nádobí, zalévat květiny, chodit tiše po linii, tvořit, přesýpat apod. Vytváří se taktéž smysl pro řád a pořádek, vše má svůj rytmus a strukturu. Tohle vše je velmi důležité aktivity v dalších oblastech.

Jazyková a matematická oblast pomáhá jen uchopit každodenní svět komunikace, sdílení a svět čísel. Děti zjistí, že slovo se skládá ze zvuků a ty mají nějaké tvary, které můžeme číst. Některé děti hledají první hlásku u slov, jiné již čtou slova či věty, jiné si uvolňují zápěstí u kovových tvarů, které obtahují nebo sestavují obrázky dějového sledu.  Ti, kteří již chtějí rozvíjet matematickou mysl, mohou počítat nejen do deseti, ale i v řádech a pomocí perlového materiálu zvládnou třeba odčítat nebo násobit. Je to jen na dětech a jejich možnostech. Vše má opět svoji strukturu a řád, postupujeme podle jednotlivých krocích. 

Smyslová výchova je oblast plná pomůcek k rozvíjení jednotlivých smyslů. Každá z nich rozvíjí jen jeden smysl. Děti tak mohou objevovat rozdíly ve velikostech, délce, pomocí hmatu rozpoznají nejmenší rozdíly, rozvíjí sluch, rozpoznávají tělesa a tvary. Využíváme pomůcky navržené přímo Marií Montessori a plně respektujeme metodiku při práci s nimi.

Poznáváme svět je oblast, kterou všichni žijeme. Je to svět kolem nás.  Děti si  mohou zkusit např. co plave a co ne, z čeho se skládá květ, jaká zvířata žijí na severní polokouli, kolik států má Afrika nebo proč se země otáčí a další. 

Vše je propojeno se vším, vše, co je v reálném světě se odráží v prostředí dětí. Průvodce musí být zkušený pozorovatel, tvoří prostředí, hledá, co děti naplňuje a vyciťuje senzitivní fáze dětí, také se stará o klid a bezpečí všech, ctí pravidla třídy a pořádek.