Doučování ohrožených žáků – ZŠ Klíček

Projekt č. 0041/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2

Projekt realizovaný na základě Výzvy na podporu doučování pro základní školy, střední školy a
konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro období září–prosinec 2022, č. j.: MSMT-25732/2022-2

Účelem projektu je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.

Projekt je realizován v období 1.9.2022 – 31.12.2022 v ZŠ Klíček, Bruntálská 81a, 79401 Krnov.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“ – program – DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Digitalizujeme školu

V rámci výzvy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 Č. j.: MSMT-4764/2022-2

Došlo z projektu Klíč k digitalizaci I. – č.0070/DIGIPROPAST/2022 k pořízení digitálních technologií pro žáky MŠ a ZŠ Klíček. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

V souladu s účelem projektu bylo zakoupeno vybavení v hodnotě 18000 Kč, digitální zařízení – které podporuje výuku robotiky a programování.

V rámci výzvy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro MŠ, ZŠ a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní rok 2022 Č. j.: MSMT-4765/2022-2

Došlo z projektu Klíč k digitalizaci II. – č.0054/DIGIPOMŮCKY/2022 k pořízení digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí a žáků.

  • Účelem dotace pro mateřské školy je pořízení digitálních učebních pomůcek
využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

  • Účelem dotace pro základní školy a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod.

V souladu s účelem projektu bylo zakoupeno vybavení v hodnotě 81000 Kč, které podporuje rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí (MŠ) a pořízeny digitální zařízení, pro rozvoj informačního myšlení a digitálních kompetencí žáků (ZŠ) – zejména pro výuku robotiky a programování.

„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018886

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 07. 2021
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2023

Délka realizace projektu: 24 měsíců

Výše podpory: 253 293,-Kč

Popis aktivity: Základy programování a robotiky v rámci volnočasových aktivit

Vybudování přírodovědné učebny s dílnou v ZŠ Klíček včetně zajištění bezbariérového přístupu

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013078

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2021

Délka realizace projektu: 15 měsíců

Předpokládaná výše podpory: 2 375 000,-Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání žáků ZŠ Klíček, a to vybudováním nové přírodovědné učebny s dílnou a bezbariérovým přístupem v budově ZŠ Klíček, na ul. Bruntálská 81a, Krnov.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd a technických oborů.  Projektem podpoříme propojení vzdělávacího procesu žáků s přirozeným prostředím v rámci konceptu Montessori pedagogiky.

 V důsledku realizovaného projektu dojde ke zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblastí přírodních věd a technických oborů s dopadem na zlepšení budoucího uplatnění na trhu práce. Realizací projektu docílíme zkvalitnění podmínek pro výuku žáků, což bude mít přímý dopad na zvýšení efektivity vzdělávacího procesu. Zajištění vhodného prostředí pro efektivní výuku přírodovědy a dílen pro žáky ZŠ v konceptu Montessori pedagogiky a nové vybavení a bezbariérový přístup využijí všichni žáci v ZŠ Klíček (v průběhu výuky dle rozvrhů). Nová učebna s dílnou bude koncipována výuku kosmické výchovy a to v kapacitě 10 míst. Pro žáky bude realizací projektu zajištěno v nových prostorách odpovídající sociální zařízení a přístup k přilehlé zahradě, kde budou v rámci projektu také provedeny dílčí úpravy, a kterou budou cíleně využívat v rámci potřeb výuky. Prostory budou bezbariérově přístupné. Bezbariérovost není doposud v budově ŽŠ Klíček na ul. Bruntálská 81a, Krnov, řešena. Objekt budovy je v původním stavu a je postupně ze strany zřizovatele školy rekonstruován. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zahrada souznění – Zelené oázy

Cíl projektu:
Vytvoření místa, které dětem i dospělým zpříjemní pobyt venku v příjemném přírodním prostředí. Bude vytvořena přírodní zahrada, díky níž budeme realizovat náš dlouhodobý program EVVO MŠ. Bude vytvořeno místo, ve kterém se děti mohou seznamovat s přírodou a kde si mohou svobodně vytvářet své vlastní hry, kde škola může realizovat své aktivity zaměřené na EVVO.
Zahrada souznění bude využívána nejen dětmi a žáky Mateřské školy a Základní školy Klíček, ale také veřejností. Vytvořením přírodní zahrady v centru města, téměř v sídlištní zástavbě umožníme dětem a jejich rodičům trávit čas na hřišti a současně v přírodě. Děti mají možnost dozvědět se přirozenou cestou, vlastní zkušeností, pozorováním a experimentováním o přírodních zákonech, střídání ročních obdobích. Přírodní zahrada tak přispívá k pozitivnímu vztahu dětí k prostředí, zejména k přírodě. Může tak zprostředkovat vytváření dovedností a návyků správného jednání v prostředí.
Aktivity projektu:
Aktivita – Terénní úpravy před výsadbou
2. Aktivita – Výsadba stromů a keřů
3. Aktivita – Výstavba prvků zahrady z přírodních materiálů
4. Aktivita – Výsadba trvalek a bylinek
5. Aktivita – Vytvoření výukových materiálů
Prací na zahradě se účastnili děti i rodiče.
Proběhlo několik brigád, které přispěly k zvelebení naší zahrady.

MŠ, ZŠ 80

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018886

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 11. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 10. 2022

délka realizace projektu: 24 měsíců

výše podpory: 465 875,-Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.